Call for artists

item

In het projectregime dat onze samenleving vandaag kenmerkt, zijn de arbeidsomstandigheden van kunstenaars vaak precair. Als tijdelijke werkkrachten genieten ze in België onder specifieke voorwaarden bescherming – wat bijvoorbeeld uitzicht biedt op het opbouwen van sociale rechten en op een stabiele werkloosheidsuitkering. Die wettelijke regeling staat echter onder druk, is niet geheel sluitend en lokt uiteenlopende interpretaties van overheidsinstanties uit. Daardoor komen kunstenaars in onduidelijke en problematische situaties terecht, en worden ze geconfronteerd met meer papierwerk en de voortdurende vraag hun artistieke prestaties te rechtvaardigen in kwantificeerbare termen. Hoe zit de wetgeving precies in elkaar? Waar zitten de grijze zones?

Belangenorganisaties spreken in naam van kunstenaars in plaats van hen te empoweren door technische kwesties te helpen uitklaren. In de kunstensector zelf valt de groeiende loonkloof tussen werknemers en freelancers op. De economische crisis wordt afgewenteld op een gestage reductie van de productiemiddelen. Er is stuitend weinig debat rond deze kwesties – die het technische ver overschrijden.

Welke plek verdienen kunstenaarspraktijken in onze samenleving en hoe kunnen ze het best worden ondersteund? Hoe willen we in onze maatschappij omgaan met arbeid, verloning en tijdsbesteding? Hoe verhouden bestaande arbeidsmodellen zich tot de huidige artistieke praktijk? Kan de experimentele omgang van kunstenaars met tijd en werk misschien ook een licht werpen op andere vormen van “nuttige werkloosheid” die in onze maatschappij weinig waardering krijgen?

Begin 2014 wordt in België de wetgeving omtrent de sociale zekerheid voor kunstenaars aangepast, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Om het debat te voeden, zet Sarma een reeks publicaties op onder de noemer ‘Call for artists’. Op zoek naar scherpzinnige vragen, een bredere kadering en mogelijke uitwegen, plooien auteurs vragen rond arbeid en artistieke praktijken open.

Aflevering 1

Kunstenaar en activist Kobe Matthys zet in een interview met Koen Brams en Kristien Van den Brande uiteen hoe het ‘kunstenaarsstatuut’ het voorbije decennium onder druk is komen te staan en welke aanpassingen er volgens hem nodig zijn.

Call for artists

How do we want to organize work, remuneration and the management of time in our society? How do existing models of labour relate to current artistic practices? Can an experimental approach of artists to time and work perhaps shed light on alternative forms of ‘useful unemployment’, which in our society receive little appreciation?

In early 2014 the Belgian legislation concerning social security for artists is being reformed, but not without struggle and collateral damage. To nurture the debate, Sarma plans a series of publications under the heading ‘Call for artists’. In search of sharp-witted questions, a broad contextualisation and possible solutions, writers are invited to explore questions around labour and artistic practices.

Results 1-6 of 6, page 1 of 1

Author Title Publication Year
Jeroen Peeters Samenwerking als micropolitieke praktijk Etcetera 2015
State of the Arts Herzie de wetsvoorstellen betreffende de sociale zekerheid voor kunstenaars! Petition 2013
Kobe Matthys Doe iets aan discriminatie van kunstenaars, minister De Coninck De Wereld Morgen 2013
Fenneke van der Aa Een uitgeknutseld kunstenaarsstatuut Rekto:Verso 2014
Koen Brams, Kobe Matthys, Kristien Van den Brande Interview met Kobe Matthys: sociale zekerheid voor kunstenaars Sarma 2014
Fenneke van der Aa Kunstenaar zoekt statuut Rekto:Verso 2014

Results 1-6 of 6, page 1 of 1